ترتیل ها
ورود به سایت
بدینوسیله از کلیه عزیزانی که به هر نحوی در اجرای ایده کمک و یاری ویا راهنمائی معنوی نموده اند تشکر می کنم وبر خود لازم می دانم نامشان را تا آنجا که به خاطر دارم ذکر نمایم؛البته حامیان مالی بطور مجزا هم در تب حامیان مالی معرفی خواهند شد {به جهت رعایت اختصار عناوین و القاب حذف می شود} اساتید و حجج اسلام: حمزه علی اسلامی نسب،شهیدی،عظیمی،علی علیزاده،محمد حسن محمدی نسب،صالح نژاد،ناسور نقی پور،سلمان اسعدی،وحید ذکی،